Chemické experimenty

Experiment (= Pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu nebo poznatek. Experiment je základem empirického rozšiřování vědeckého poznání.

Pokus a pozorování

Experiment se od prostého pozorování liší tím, že při pozorování se snažíme svůj vliv minimalizovat, ale při pokusu záměrně ovlivňujeme podmínky tak, jak potřebujeme. (Velmi často měníme podmínky a sledujeme změny - tzn. aktivně koordinujeme podmínky, za kterých pokus probíhá)

Vlastnosti řádného experimentu

Od vědecky "správně" provedeného experimentu se očekává naprosto přesný záznam všech postupů, dále například dostatečně přesný popis všech podmínek, v nichž daný pokus probíhal.

Je naprosto nezbytné, aby byl experiment koncipován tak, aby v co největší míře znemožnil chybný či náhodný výsledek.

Chemie

Experimenty z chemie se většinou provádí v chemických laboratořích, které jsou k tomuto účelu vybaveny. Některé jednodušší a méně nebezpečné pokusy lze však provádět mimo laboratoř. Z hlediska nutnosti speciální aparatury (např. Kahan, Baňky, Kádinky, Kapátka, Pipety,...) je značně výhodné pokusy provádět v laboratořích.

Na dvou výše zobrazených obrázcích vidíte chemický experiment. Jedna látka reaguje s druhou látkou (REAKTANTY) a vzniají nové látky (REAKČNÍ PRODUKTY). Na obrázku vidíte také průběh této reakce. Ze začátku je silně explozivní, ke konci již jde z látek pouze slabý kouř.

(Tento pokus byl proveden v IQ Parku v Liberci, provedl ho Petr Melichar)